فیلم من مدیر جلسه ام در همایش فصلی ناظران بصیر ویژه اعضای  دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهباندرشهرستان بابلسر اکران شد . 

اکرا این فیلم بازتابهای خوبی در میان حضار داشت و در برخی از مدعوین نیز خواستار دریافت فیلم و اکران در جلسات خصوصی شدند .