به مناسبت 16 آذر روز دانشجو مستند آذرخش در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین شهرستان آمل و

دانشگاه علوم پزشکی ساری به اکران درآمد.