اعضای کانون پس از تماشای فیلم های جشنواره عمار به بررسی و نقد محتوا و سبک ساخت و تکنیک فیلم ها پرداختند
(فعالیت نقد فیلم  (کودک) یکی از برنامه های رایج در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد )