پایگاه بسیج مهندسین :  شنبه 21 دیماه : فیلمها: مصاف 1،سربازان بین الملل + جلسه ی تحلیلی

پایگاه بسیج ولیعصر: یکشنبه 22 دیماه : فیلمها: صداقت آمریکایی، این ده مرد

پایگاه بسیج ابوعمار:دوشنبه23 دیماه : فیلمها : به نام خلق قهرمان ایران، جاودانه های فجر2 + جلسه ی تحلیلی

هیئت دانشجویی امام خمینی:سه شنبه 24 دیماه فیلمها: ملی بدون کارت ،حال حافظ خوب است + جلسه ی تحلیلی

هیئت مذهبی بیت النور: پنجشنبه 25 دیماه: فیلم ها: معلمی برای یک استاد، جلسه تحلیلی مفصل، مجموعه تا قاف

ضمنا می توانید جهت اطلاع از برنامه اکران در شهرستان بهشهر به پایگاه "بهشهرما" مراجعه فرمائید