با هماهنگی ستاد اکران استان مازندران با دانشگاه علوم دریایی ارتش نوشهر فیلم های

جشنواره مردمی  عمار برای نیروهای ارتش اکران می شود.