مستند مصاف 1

(اکران شده در پایگاه عاشورا- 5 دی)

میزان رضایت مخاطب: خوب

مستند به رنگ زندگی

میزان رضایت مخاطب  خوب